• Kancelaria Ziółkowscy Sp. z o.o.

  • Pełna obsługa rachunkowa przedsiębiorstw

  • Biznesplany, wyceny, wnioski kredytowe

  • Audyty podatkowe

  • Najwyższa jakość świadczonych usług

Rozliczanie kosztów pośrednich i bezpośrednich

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 22, ust. 4 do 5d.

1.Generalna zasada mówi, o tym, że koszty są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

2.Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku do dnia złożenia zeznania rocznego (nie później niż do ustawowego terminu do złożenia tego zeznania, tj. do 30 kwietnia następnego roku), są ujmowane w roku, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Czyli zanim złożymy zeznanie roczne wszystkie koszty dotyczące roku 2012 musimy ująć w roku 2012.

3.Koszty bezpośrednie poniesione po dniu złożenia zeznania są potrącalne w roku następnym (np. zostało złożone zeznanie za 2012, to koszty ujmujemy w roku 2013).

4.Koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednie (koszty pośrednie) są potrącalne w dacie ich poniesienia.

5.Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

6.Koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami (bezpośrednie)

Do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami zalicza się wydatki, które są ściśle (bezpośrednio) związane z konkretnymi przychodami, jakie osiąga się w związku z charakterem prowadzonej działalności tj. gdy można przypisać konkretnym kosztom konkretne przychody w danym okresie.

Np. budujemy lokal pod wynajem, do kosztów bezpośrednich zaliczymy koszty dotyczące zakupu nieruchomości, materiałów, usług obcych. Kosztami bezpośrednimi to również np. wydatki na ubezpieczenie, ochronę obiektu, usługi telekomunikacyjne, energetyczne i inne wydatki eksploatacyjne związane z inwestycją.

W firmach handlowych do kosztów bezpośrednio związanymi z uzyskiwanymi przychodami zalicza się wartość sprzedanych towarów, a w jednostkach usługowych koszt wytworzenia produktu albo usługi.

7.Koszty inne niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami (pośrednie)

Koszty pośrednie dotyczą wydatków nie odnoszących się wprost do źródeł przychodów. Są to koszty bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale nie mające bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach.

Nie oznacza to jednak, że można osiągnąć przychód nie ponosząc kosztów pośrednich. Koszty te również mają wpływ na uzyskiwanie przychodów i warunkują ich osiągnięcie.

Są to więc również koszty, które pozwalają podatnikowi utrzymać istniejące źródło przychodów tak aby to źródło przynosiło przychody w przyszłości. Np. wydatki na ochronę magazynów, hal, obiektów produkcyjnych.

Do kosztów pośrednich zalicza się również np. koszty ogólnoadministracyjne, prenumeraty czasopism, wydatki na badania rynku, reklamę, marketing, badania sprawozdań finansowych, szkolenia pracowników, obsługę bankową, obsługę prawną, księgową, doradztwo, koszty ochrony mienia związane z ogólnym funkcjonowaniem firmy.

 

Katarzyna Ziółkowska