• Kancelaria Ziółkowscy Sp. z o.o.

  • Pełna obsługa rachunkowa przedsiębiorstw

  • Biznesplany, wyceny, wnioski kredytowe

  • Audyty podatkowe

  • Najwyższa jakość świadczonych usług

Deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spojrzenie ze strony Biura Rachunkowego ponad poł roku po wprowadzeniu ustawy.

Jak wszyscy wiemy (bądź nie wszyscy) zgodnie z ustawą z dnia 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, (która weszła w życie 10.06.2014 - DzU poz. 768), od dnia 10.08.2014 do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, sporządzania deklaracji podatkowych a także udzielania podatnikom pomocy w tym zakresie przestało być konieczne posiadanie certyfikatu zezwalającego na usługowe prowadzenie ksiąg podatkowych (wydawanego przez Ministra Finansów).

Przypomnijmy iż certyfikat ten można otrzymać było do tego momentu tylko i wyłącznie poprzez posiadanie dwuletniej praktyki i zdanie egzaminu przed organem egzaminacyjnym MF, lub też poprzez posiadanie trzyletniej praktyki i ukończenie studiów kierunkowych na uczelni mogącej nadawać stopnie doktora nauk ekonomicznych - tylko 31 państwowych uczelni w Polsce i 3 prywatne, bądź też przy 3-letniej praktyce i ukończonych studiach drugiego stopnia. Trzecią drogą zdobycia certyfikatu było, przy posiadaniu 3-letniej praktyki i wykształceniu magisterskim niezwiązanym z rachunkowością, ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych.

Wszystkie ścieżki były okupione swoistym trudem, czasem i kosztem, pozwalały jednakowoż w teorii na utrzymaniu wysokiego standardu obsługi rachunkowej.

 

Od momentu deregulacji czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych możliwość założenia i prowadzienia biura rachunkowego nabrała każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe ani za czyn określony w rozdziale 9 Ustawy o Rachunkowości (Odpowiedzialność Karna) oraz
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Po powyższych zmianach obowiązek ubezpieczenia OC dotyczy wyłącznie wykonywania czynności prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie są natomiast objęte obowiązkiem ubezpieczenia OC czynności prowadzenia ksiąg podatkowych oraz sporządzania deklaracji podatkowych.

Wysokość minimalnej sumy ubezpieczenia OC za prowadzenie ksiąg rachunkowych Minister Finansów w rozporządzeniu określił na kwotę 10 tyś euro. Czynności doradztwa podatkowego, nie są zastrzeżone już tylko i wyłącznie dla doradców podatkowych. W tym zakresie nadal można zawierać umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC z minimalną sumę gwarancyjną wynoszącą równowartość 5000 euro.

Co się zmieniło od czasu wprowadzenia powyższej ustawy deregulacyjnej. Jakie nastąpiły korzyści dla przedsiębiorcy szukającego biura, które poprowadzi jego księgi? Co zmieniło się w działaniu biur rachunkowych?

Deregulacja dopuściła do usługowego prowadzenia ksiąg osoby, które nie miały do tej pory z zawodem księgowego nic wspólnego. Biuro rachunkowe może poprowadzić górnik, któremu zamknięto kopalnię, rolnik, którego spotkał nieurodzaj. Wiemy, że są to przykłady przejaskrawione, aczkolwiek zgodnie z ustawą całkowicie dopuszczalne.

Osoby takie oprócz nieznajomości przepisów podatkowych (która jest skorelowana z brakiem wykształcenia i doświadczenia) mogą jako jego pochodną wykazać brak znajomości dla obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Dotatkowo obowiązkowe ubezpieczenie (jeżeli przytaczmy jego argument) przestało być gwarantem spokojnego snu.

"Jak do tej pory poza zakresem ubezpieczenia obowiązkowego pozostają również inne czynności standardowo wykonywane przez biura rachunkowe, takie jak:

•obsługa kadrowo - płacowa

•obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i obsługa dokumentów w tym zakresie.

Warto zauważyć, że w praktyce większość szkód, którymi dotknięci są klienci biur rachunkowych  ma związek z czynnościami biura wpływającymi na relacje pomiędzy podatnikami a urzędami skarbowymi oraz zobowiązanymi do odprowadzania składek, a ZUS-em. Jednak czynności, te  w konsekwencji zmian w przepisach, znalazły się  poza obszarem ubezpieczenia obowiązkowego."*

Niejednokrotnie zgłaszają się do nas (lub do konkurencji) klienci informujący iż poprzednie biuro rachunkowe w momencie odkrycia (zwykle przez organy podatkowe) popełnienego błędu, skutkującego finansowymi sankcjami na podatniku, informowało iż nie jest ubezpieczone, gdyż nie wiedziało o istnieniu wymogu. Dotyczy to nie tylko biur "nowych", ale także części "starych" sprzed czasu deregulacji (których niestety jakość obsługi bywa nierzadko taka jak nie powinna) .

W takiej sytuacji, jeżeli właściciel biura nie wykazuje chęci polubownej wyrównania strat, zostaje tylko żmudna droga sądowa.

Plusem dla właścicieli małych firm po wejściu ustawy deregulacyjnej powinno być obniżenie stawek obsługi, przy wzroście konkurencji - na chwile obecną nie obserwujemy takiej tendencji rynkowej.

Nowe biura powstałe po deregulizacji zwykle oferują stawki niższe, które można nawet nazywać dumpingowymi, ale rynek szybko je weryfikuje, a przedsiębiorca korzystający z ich usług traci niejednokrotnie wielokrotność kwoty miesięcznej obsługi w sprawdzonym biurze.

Dodatkowo z uwagi na cięcia kosztów i brak wiedzy biura takie w większości nie są ubezpieczone. Notabene ubezpieczyciele inaczej (ulgowo) traktują osoby posiadający Certyfikat MF usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a inaczej (dużo droższa polisa OC) osoby, które niestety nie będą już w stanie go dostać.

Dodatkowo z przeprowadzonych badań/ankiet i rozmów z zaprzyjaźnionymi księgowymi możemy stwierdzić iż wieloletnie biura rachunkowe zostały przy swoich starych cennikach.
Można więc zaryzykować stwierdzenie, że oprócz jeszcze większej niepewności niż kiedyś (przy szukaniu zleceniobiorcy na rynku biur rachunkowych) nic specjalnie się nie zmieniło.

"Czy jednak o to tak naprawdę chodziło?

Wprowadzając obowiązek ubezpieczenia ustawodawca  powinien chronić nim najsłabszych. Jednak wprowadzając do obrotu ubezpieczenie  dziurawe, z kiepskim zakresem i niską sumą   wytworzył iluzję bezpieczeństwa. Najgorzej, że szczególnie u tych najsłabszych – konsumentów usług, nie  wyposażonych w aparat oceny ryzyka i niezbędnych doradców.

Źle będzie, jeśli klient biura ufny w moc  państwowej omnipotencji zawierzy swoje bezpieczeństwo posiadanemu przez biuro  ubezpieczeniu obowiązkowemu, gorzej jeśli zrobi to również samo biuro  rachunkowe."*

Na chwile obecną przedsiębiorcom możemy doradzić wgląd do polisy potencjalnego/swojego biura rachunkowego, aby upewnić się czy chociażby z tej strony jego interesy są zabezpieczone. W przypadku negatywnej weryfikacji pozostaje szukanie innego biura.

Biurom rachunkowym (nowym i starym) zalecamy doubezpieczenie się w nieregulowanych ustawą, a wykonywanych czynnościach doradztwa podatkowego, oraz czynnościach ujętych powyżej, aby ich właściciele, pracownicy i klienci mogli spać spokojnie.

Osobom niewykształconym, nieposiadającym w dziedzinie rachunkowości wieloletniego doświadczenia polecamy zaś drogę kariery w innych branżach, ponieważ żadne kilkudniowe (takie perełki pojawiły się ostatnio na "rynku"), a nawet miesięczne kursy nie zastąpią wielu lat teorii i praktyki.

W związku z powyższym, na przekór "dziurawej" ustawie, zachęcamy do korzystania z certyfikowanych i zweryfikowanych przez rynek (wieloletnią działalnością) sprawdzonych biur rachunkowych.

 

Piotr Ziółkowski

 

*cytaty pochodzą z artykułu na portalu podatki.biz

http://www.podatki.biz/artykuly/41_26600.htm