• Kancelaria Ziółkowscy Sp. z o.o.

  • Pełna obsługa rachunkowa przedsiębiorstw

  • Biznesplany, wyceny, wnioski kredytowe

  • Audyty podatkowe

  • Najwyższa jakość świadczonych usług

Biuro Rachunkowe we Wrocławiu, Kancelaria Ziółkowscy Sp. z o.o. świadczy usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wykonuje audyty księgowo-podatkowe i kadrowo-płacowe.

Obsługujemy spółki kodeksu cywilnego, spółki osobowe kodeksu handlowego (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe kodeksu handlowego (akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością), a także jednoosobowe formy działalności gospodarczej.

Specjalizujemy się w obsłudze rachunkowej i podatkowej spółek z kapitałem zagranicznym.

Współpracujemy z najlepszymi na rynku doradcami podatkowymi, a także gronem biegłych rewidentów.

Oferujemy naszym klientom innowacyjne, kompleksowe rozwiązania informatyczno-księgowe pozwalające na bieżący dostęp online do baz danych dokumentów i generowanie statystyk.

Jesteśmy ubezpieczeni z tytułu obowiązkowej polisy OC na wypadek następstw błędów w sztuce rachunkowej do wysokości 10 tyś euro.

Jesteśmy także doubezpieczenii z tytułu wykonywania czynności doradztwa podatkowego na kwotę 5 tyś euro.

Posiadamy certyfikat Ministerstwa Finansów nr. 23496/2008.

Klientom naszym zapewniamy dochowanie tajemnic poprzez podpisanie klauzuli poufności.

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi na terenie Miasta i Gminy Wrocław, Powiatu średzkiego i wołowskiego.

 

Wyszczególnienie usług naszego biura rachunkowego, z podziałem na poszczególne grupy:

Księgowość

Księgowość pełna (księgi handlowe):

zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych;
prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT;
przygotowanie polityki rachunkowości;
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego;
sporządzanie sprawozdań INTRASTAT;
sporządzanie dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych;


Księgowość uproszczona - podatkowa księga przychodów i rozchodów:

prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniem na podstawie dowodów księgowych;
sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie dodatkowych ewidencji;
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalnośćgospodarczą i wspólników spółek osobowych;
prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT;
zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury oraz przygotowanie rozliczenia rocznego;


Księgowość uproszczona - karta podatkowa, ryczałt:

obliczanie zaliczek na podatek dochodowy;
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A, PIT-28;
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych,do których zobowiązany jest podatnik;

Usługi dodatkowe związane z obsługą księgową:
rozliczanie delegacji;
reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych;
kontrola poprawności wpłat do U.S;
przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe;
nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do wybranej formy opodatkowania;

Pozostałe usługi finansowo-księgowe:
przygotowanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane;
rozliczenia roczne osób fizycznych (tylko z ramienia pracodawcy, dla pracowników obsługiwanych przedsiębiorstw);

Kadry i Płace

Usługi kadrowe:

prowadzenie akt osobowych pracowników;
sporządzanie umów o pracę;
sporządzanie umów cywilnoprawnych;
ewidencja zaświadczeń lekarskich;
monitorowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleń bhp;
prowadzenie ewidencji czasu pracy;
tworzenie regulaminów pracy i płacy;
sporządzanie deklaracji PFRON, GUS i innych związanych z obsługą kadrową;
bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy/ubezpieczeń społecznych;


Usługi płacowe:

sporządzanie list płac;
naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków;
naliczanie wynagrodzeń chorobowych i ekwiwalentów za urlop;
sporządzanie pasków wynagrodzeń dla pracowników;
prowadzenie kartotek wynagrodzeń dla pracowników;
przygotowywanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych;
sporządzanie dokumentacji zasiłkowej i in. wymaganych przepisami o ubezpieczeniach społecznych;
zgłoszenia/wyrejestrowania pracowników do ZUS;
sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS;
sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US- PIT 4R;
sporządzanie deklaracji podatkowych PIT 11/PIT 40 dla pracowników;
reprezentacja przed ZUS;

Doradztwo/Audyty/Inne

Rejestracja firm:

Pomoc w zakresie:

Rejestracji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta/Gminy;
Rejestracji numeru REGON;
Rejestracji podatnika VAT;
Rejestracji w ZUS;
Rejestracji spółek w KRS;

Usługi pozostałe:

Przygotowywanie not odsetkowych;
Przygotowywanie wezwań do zapłaty;
Monitoring należności;
Wdrażanie procedur obsługi należności;
Wystawianie faktur w imieniu Klienta;
Przygotowywanie i wdrażanie procedur organizacji firmy;

Usługi w zakresie controllingu:

Przygotowywanie analiz wskaźnikowych;
Badanie rentowności;
Analiza przychodów i kosztów i ich optymalizacja;
Przygotowywanie innych raportów wspomagających controlling w firmie;
Szacowanie wartośći przedsiębiorstwa metodą DCF;
Sporządzanie wniosków kredytowych i leasingowych;
Opracowywanie części finansowej do biznesplanów;

Audyt kadrowo-płacowy:

Weryfikacja teczek osobowych;
Weryfikacja ewidencji czasu pracy;
Weryfikacja umów cywilnoprawnych i ich rozliczeń;
Weryfikacja dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych do ZUS;
Weryfikacja naliczeń wynagrodzeń, zasiłków;

Audyt księgowy:

Weryfikacja poprawności zapisów w księgach;
Weryfikacja zgodności zapisów w księgach z zapisami w rejestrach;
Weryfikacja rozliczeń dowodów wewnętrznych oraz kosztów rozliczania w czasie;
Weryfikacja poprawności rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu i importu;
Weryfikacja poprawności prowadzenia ewidencji środków trwałych (stawki amortyzacyjne);
Weryfikacja poprawności naliczeń podatków CIT, PIT, VAT;

Link do cennika usług naszego Biura Rachunkowego